Cele działania Fundacji

 1. Działalność pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym przede wszystkim działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, adresowana do dzieci chorych, skierowanych do opieki hospicyjnej po przeprowadzonym leczeniu szpitalnym oraz udzielanie niezbędnej pomocy rodzinom dzieci, objętych opieką hospicjum w duchu wiary i nadziei, z poszanowaniem zasad personalizmu chrześcijańskiego, w duchu ewangelicznej, samarytańskiej miłości.
 2. Swoje zadania Fundacja, w zakresie celów statutowych, prowadzi nieodpłatnie. Realizuje je przez działania takie, jak:
 • organizacja hospicyjnej, niestacjonarnej, domowej pomocy lekarskiej, pielęgniarskiej i socjalnej dla chorych dzieci, w tym z udziałem wolontariatu;
 • organizację pomocy psychologiczno - pedagogicznej i duszpasterskiej dla rodzin chorych dzieci oraz dla rodziców będących w żałobie po śmierci dziecka;
 • promocję i organizację wolontariatu oraz szkolenie wolontariuszy;
 • prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnejw zakresie opieki hospicyjnej;
 • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji hospicjów, przeznaczonych dla dzieci nieuleczalnie chorych;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • ochronę praw pacjenta;
 • wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.