Ulgi podatkowe

Kto może być darczyńcą?
Darczyńcą może być każdy- i osoba fizyczna i osoba prawna.


Kto może skorzystać z odliczenia podatkowego ?
Z odliczenia podatkowego mogą skorzystać podatnicy opodatkowani według skali podatkowej/ odliczenie od dochodu/ lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych- PIT-28 / odliczenia od przychodu.
Płatnicy podatku liniowego (PIT-36L) i podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie kartą podatkową (PIT-16A,nie mogą dokonać odliczenia.

W przypadku osób prawnych, podatnicy zmniejszający podstawę opodatkowania przez dokonanie odliczeń darowizny w składanym przez siebie zeznaniu o wysokości dochodu osiągniętego w roku podatkowym, muszą wykazać kwotę przekazanej darowizny i dokonanego odliczenia od dochodu. Ponadto są zobowiązani do identyfikacji obdarowanego przez ujawnienie co najmniej jego nazwy, adresu i numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Należy też pamiętać, iż osoba prawna nie może odliczyć darowizny, gdy zaliczyła wcześniej jej wartość do kosztów uzyskania przychodów 

Jak odliczyć darowiznę od podatku?
Darowiznę na rzecz naszej Fundacji można odliczyć od podatku w zeznaniu rocznym PIT. Należy w tym celu załączyć do zeznania formularz PIT O. Jest on załącznikiem do zeznania głównego PIT 37, PIT 36, PIT 28. W przypadku rozliczenia wspólnego z małżonkiem, składa się jeden wspólny załącznik PIT O. Gdy małżeństwo rozlicza się osobno, każdy wypełnia osobno swój załącznik do swojego zeznania. Darowizny odpisuje się od podstawy opodatkowania. 

O ile zmniejszy się mój podatek?
Twój podatek zmniejszy się o 18 % lub 32 % przekazanej kwoty. Czyli: jeśli zarabiasz do 85 528 zł rocznie będzie to 18% , zatem każde 100 zł darowizny zmniejszy Twój podatek o 18 zł. Jeśli zarabiasz więcej niż podana wyżej kwota, będzie to 32%.


Ile pieniędzy można maksymalnie odliczyć ?
Ustawa przewiduje górny limit możliwych odliczeń. Odliczyć można nawet 100% przekazanej kwoty (lub wartości w przypadku darowizn rzeczowych), trzeba jednak pamiętać, że wysokość odliczenia w 2018 r. nie może przekroczyć 6% uzyskanego dochodu w przypadku osób fizycznych, w przypadku osób prawnych do 10% .
Co może być istotne w przypadku osób, które dokonały darowizny także na cele kultu religijnego lub krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi 6% limit dotyczy łącznej kwoty darowizn dokonanych na wskazane powyżej trzy cele. Należy pamiętać, że dochód w rozumieniu podatkowym to przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu.
Jeśli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się całą wartość towaru wraz z podatkiem VAT.

W jakiej formie może być przekazana darowizna ?
Darowizna może mieć formę pieniężną bądź rzeczową. Przedmiotem darowizny niepieniężnej może być np. rzecz, nieruchomość, komputer, sprzęt, oprogramowanie, artykuły papiernicze czy zabawki. Nasza Fundacja jest otwarta także na takie darowizny rzeczowe, które będą wykorzystywane bezpośrednio przez naszych podopiecznych lub na potrzeby biura Fundacji. 

Darowizna pieniężna - co warto wiedzieć ?
Aby odliczyć darowiznę od podatku, powinna być ona przekazana w formie przelewu na konto bankowe naszej Fundacji. Przelew można zrobić korzystając z bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w banku albo na poczcie. Ważne jest, żeby zachować potwierdzenie przelewu - wysokość darowizny musi być udokumentowana, by móc ją odliczyć od poda ku.
W tytule przelewu należy wpisać np. „darowizna na cele statutowe”. 

Darowizna niepieniężna - co warto wiedzieć ?
W przypadku darowizny niepieniężnej konieczne jest oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny. Należy również udokumentować wysokość darowizny, a także dane umożliwiające identyfikację darczyńcy. W praktyce, aby w razie kontroli udowodnić przekazanie darowizny, należy posiadać dokument (np. pisemną umowę darowizny czy też akt notarialny) oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny. Z reguły można tego dokonać na jednym dokumencie, w którym wskazuje się obdarowanego, rodzaj darowizny i jej wartość oraz umieszcza się podpisy obdarowanego i darczyńcy. 

Czym się różni darowizna od przekazania 1% podatku?
To dwie niezależne kwestie. Darowizny przekazane w trakcie trwania roku podatkowego możemy odliczyć od dochodu. Wpływają one na ostateczną wysokość podatku dochodowego do zapłaty (obniżają go). Każdy podatnik ma natomiast prawo do przekazania 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego, o ile posiada ona status Organizacji Pożytku Publicznego. Brak skorzystania z tej opcji oznacza zapłatę dokładnie takiej samej kwoty podatku, a ten 1% trafi wówczas do budżetu państwa.
Udostępnij