Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla pacjenta

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci, ul. 11 Listopada 23, 8-110 Siedlce
 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych – mail: fundacja@hospicjumsiedlce.pl, tel. +48 25 7948033
 3. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu świadczenia usług zdrowotnych przez Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i d, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. c i h rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 4. Odbiorcami danych osobowych Pacjentów, jak też Rodziców/Opiekunów Prawnych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, Narodowy Fundusz Zdrowia, zewnętrzne laboratoria diagnostyczne, dostawca oprogramowania elektronicznej dokumentacji medycznej (w drodze umowy powierzenia);
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, licząc od początku roku następującego, po roku, w którym zostało udzielone świadczenie zdrowotne;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych;
 7. Ma Pani/Pan prawo, w przypadku nieprawidłowości i przetwarzaniu swoich danych osobowych, jak też danych niepełnoletnich Pacjentów Hospicjum, do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia usług zdrowotnych. W przypadku niepodanie danych osobowych nie będzie możliwe udzielenie Pani/Panu świadczeń zdrowotnych;
 9. Publikacja Pani/Pana wizerunku, jak też wizerunku niepełnoletniego Pacjenta, na stronie internetowej Hospicjum, profilu facebookowym, materiałach promocyjnych, w periodyku hospicyjnym będą możliwa tylko po wyrażania przez Panią/Pana pisemnej zgody.
 10. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 11. Dane nie podlegają profilowaniu.
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
 _______________________________________________________________________________

Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związane z przetwarzaniem danych.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Siedleckim Hospicjum Domowym dla Dzieci:

Inspektor Ochrony Danych - Jarosław Stanisław Dąbrowski, kontakt: tel. 25 794 80 33