Prawa pacjenta

Prawa pacjenta
 
(§ 18 Regulaminu Organizacyjnego Siedleckiego Hospicjum Domowego dla Dzieci)
 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością , zgodnie z zasadami etyki zawodowej, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Pacjent po ukończeniu 16 roku życia ma prawo do wyrażania zgody (lub odmowy) na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych – po uzyskaniu odpowiedniej informacji.
 3. Pacjent ma prawo do życzliwego i kulturalnego traktowania w czasie opieki świadczonej przez cały zespół opieki paliatywno-hospicyjnej we własnym środowisku domowym.
 4. Pacjent, bez względu na wiek, ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
 5. Prawo to obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.
 6. Rodzice lub opiekunowie prawni małoletniego pacjenta mają prawo do udostępnienia im dokumentacji medycznej, jeśli ta nie znajduje się w domu pacjenta.
 7. Pacjent ma prawo do zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby.
 8. Pacjent, a także jego rodzina, mają prawo do opieki duszpasterskiej, psychologicznej, a przede wszystkim do całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.
 9. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy związanych z nim informacji, uzyskanych przez lekarza, pielęgniarkę w związku z wykonywaniem zawodu.
 10. Pacjent, rodzice lub opiekunowie prawni dziecka mają prawo do uzyskania informacji o przysługujących im ustawowych prawach.
 11. Lekarz może nie informować osoby nieletniej o jej stanie zdrowia, jeśli rodzice/opiekunowie nie wyrażają zgody.
 12. Dzieci i rodzice/opiekunowie prawni mają prawo świadomie uczestniczyć we wszelkich decyzjach dotyczących opieki nad ich dzieckiem.
 13. Pacjent, rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do korzystania z bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii  dotyczącej praw pacjenta, nr tel.: 800 190 590.